Obchodní podmínky

I. Záruční doba a podmínky záruky pro spotřebitele

 1. Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje, není-li v Záručním listu uvedena delší záruční doba.
 2. Pokud by v Návodu k použití byly uvedeny jakékoliv jiné údaje než v Záručním listu, je rozhodující znění v Záručním listu.
 3. Závazné bezpečnostní předpisy pro užití zboží jsou uvedeny v českém Návodu k použití. Výrobce ani dodavatel zboží neodpovídá za škody, způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů pro užití zboží.
 4. K záruční opravě se zboží posílá poštou do Servisního střediska v Lučanech nad Nisou (dále jen opravna). Adresa je zde. Jiný způsob dopravy musí být schválen opravnou v Lučanech nad Nisou.
 5. Zboží může být k záruční opravě osobně předáno i do ostatních poboček. Adresy jsou zde.
 6. Zboží k záruční opravě musí být předáno nebo odesláno v kompletním stavu, čisté, s popisem vady, údajem o tom, kdo reklamaci uplatňuje (doporučuje se uvést telefonní číslo), dokladem o nákupu a s řádně vyplněným originálním Záručním listem.
 7. Nadměrně znečištěné zboží se nepřevezme k záruční opravě a vrátí se spotřebiteli, pokud se nesjedná, že se zboží na účet spotřebitele vyčistí. Zboží se čistí za ceny podle platného ceníku.
 8. Pokud není zboží k opravě nebo při zrušení kupní smlouvy odesláno v originálních obalech s fixačními vložkami, opravna ani dodavatel neručí za jeho poškození při dopravě.
 9. Pokud reklamované zboží nebylo používáno (ve srovnání se zbožím, vybaleným ze spotřebitelského balení není zašpiněno, není v něm usazený prach, dokumentace není ušpiněná, pomačkaná apod.) a je předáno k reklamaci kompletní a v originálním balení, vymění se za nové, bezvadné.
 10. Pokud bylo zboží používáno, má zákazník právo na výměnu vadné součásti zboží za novou součást.
 11. Pokud byla reklamace uplatněna do šesti měsíců ode dne převzetí zboží podle § 616 Zák. č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník – (dále jen OZ) má spotřebitel po odbornému posouzení zboží opravnou nárok na výměnu zboží nebo na vrácení peněz.
 12. Pokud byla reklamace uplatněna po šesti měsících ode dne převzetí zboží, zboží se opraví, pokud je opravitelné. Není-li zboží opravitelné, vymění se za nové nebo může spotřebitel od smlouvy odstoupit.
 13. Lhůta na odborné posouzení zboží, pokud není možné o reklamaci rozhodnout do tří pracovních dnů, může být nejvýše 7 pracovních dní (viz § 19, odst. 3 Zák. č. 634/92 Sb. – o ochraně spotřebitele, dále jen ZOS).
 14. Poškození zboží, způsobená jeho nevhodným použitím, nevhodnou montáží, provozem bezpředepsané údržby, příslušenství apod. nejsou vadami zboží.
 15. Vadami zboží dále nejsou poškození, vzniklá:
  1. jakýmkoliv nedodržením předpisů pro užití a údržbou zboží, uvedených v Návodu k použití,
  2. mechanickým poškozením, způsobeným pádem nebo nárazem při přepravě po nabytí vlastnického práva ke zboží spotřebitelem,
  3. neoprávněným zásahem do elektrické nebo mechanické části zboží,
  4. vniknutím cizích předmětů do vnitřního prostoru zboží,
  5. vniknutím vody do vnitřních prostor zboží, které nejsou určeny ke styku s vodou, případně nedostatečné vyschnutí zboží po předepsaném čištění,
  6. neprovedením, špatným nebo nedostatečným provedením údržby či kontroly, předepsanými v Návodu k použití.
 16. Vadou zboží není opotřebení, přiměřené době jeho používání.
 17. Záruka se nevztahuje na životnost baterií.
 18. Pokud bude reklamované zboží či dokumentace neúplné, nebo byly porušeny podmínky záruky, nebo bylo zboží nadměrně opotřebováno, opravna reklamaci zamítne.
 19. Pokud opravna neuzná opravu jako záruční na základě porušení podmínek záruky, oznámí to spotřebiteli písemně.
 20. Termín záruční opravy nesmí být delší než 30 dní, nebude-li zboží odborně posuzováno.
 21. Lhůta, přiměřená k odbornému posouzení vady je 7 pracovních dní ode dne převzetí reklamovaného zboží od spotřebitele. Tato lhůta se nezapočítává do termínu oprav podle čl. 22 (viz § 19, čl. 3 ZOS). Termínem opravy je potom doba od převzetí zboží od zákazníka do dne, kdy je zboží v místě uplatnění reklamace připraveno k vyzvednutí, prodloužená o lhůtu k posouzení zboží.
 22. Termínem opravy je doba od převzetí zboží od spotřebitele do dne, kdy je zboží připraveno v opravně k vyzvednutí, při odeslání zboží poštou na adresu opravny v Lučanech nad Nisou doba od převzetí zásilky do dne, kdy je zboží předáno dopravci k vrácení spotřebiteli.
 23. V případě, že opravna opravu dodatečně uzná jako záruční, se doba na projednání podmínek oprav podle čl. 21 nezapočítává do termínu záruční opravy podle čl.22.
 24. Při výměně zboží za nové se díly, dodávané jako spotřební materiál (např. baterie apod.), pokud byly používány, nevyměňují.
 25. Při převzetí reklamace od spotřebitele vystaví přejímající List oprav a proti podpisu Listu oprav předá zákazníkovi jednu kopii jako doklad o převzetí zboží do opravy. Podpisem Listu oprav zároveň zákazník potvrzuje, že souhlasí s podmínkami opravy, které jsou natištěny na Listu oprav.
 26. Při zaslání zboží do opravy poštou vyplní List oprav Servisní středisko, kde osvědčí stav zboží při přejímce – kompletnost zboží, úplnost dokumentace, zda je zboží vyčištěno podle Návodu k použití apod.
 27. V případě, že nebude spotřebitel souhlasit se zamítnutím reklamace a bude trvat na bezplatné opravě a obě strany se nedohodnou, předá opravna zboží k posouzení soudnímu znalci nebo autorizované osobě (dále jen posuzovatel). Spotřebitel a opravna uzavírají tímto dohodu, že uzná-li posuzovatel reklamaci za neoprávněnou, uhradí náklady na posouzení spotřebitel. Bude-li reklamace posuzovatelem uznána za oprávněnou, uhradí náklady na posouzení opravna a zboží bezplatně opraví.
 28. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebitele, která se ke koupi zboží váží podle zvláštních právních předpisů.

II. Záruční a pozáruční servis

Informace o servisu a o dalších službách jsou zde.

Dodatek k Obchodním podmínkám

podle § 53 Zák.č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník – ve znění pozdějších změn a doplňků, dále jen OZ. Tyto Obchodní podmínky neplatí pro zboží, zakoupené osobně v našich prodejnách, i když bylo rezervováno přes internet.

III. Informace podle § 53 obchodního zákoníku:

 1. dodavatel

  Progrill, s. r. o.

  Lučany nad Nisou 599

  468 71

  IČ: 22792732

  DIČ: CZ22792732

  Reg. u Krajského soudu v Ústí n/L oddíl C, vložka 278 tel. +420 702 163 653

  e-mail: info@progrill.cz

 2. zboží dodavatele nepodléhá režimu schvalování

 3. charakteristiky zboží

  Názvy zboží a jeho hlavní charakeristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých druhů zboží.
 4. cena zboží

  Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých druhů zboží a v objednávce. K cenám uvedeným v objednávce se již nepřipočítávají žádné další poplatky.
 5. náklady na dodání v ČR

  1. Při hodnotě objednávky do 2 000 Kč s DPH účtujeme dopravné a balné ve výši 120 Kč
  2. Při objednávce nad 2 000 Kč s DPH dopravné a balné neúčtujeme.
 6. zrušení kupní smlouvy

  Kupní smlouvu lze zrušit písemným prohlášením spotřebitele a vrácením zboží na adresu dodavatele nejpozději do 14 dnů ode dne jeho převzetí za těchto podmínek (viz § 53, odst. (6b) OZ):
  1. U zboží, které nebylo použito, vrátíme kupní cenu zboží, sníženou o náklady na vrácení zboží.
  2. Náklady na vrácení zboží:
   1. základní náklady na vrácení nepoužitého zboží (vybalení, vizuální a funkční kontrola a zabalení) jsou 120 Kč u příslušenství nebo náhradních dílů a u zboží s cenou do 1 000 Kč a 300 Kč u ostatního zboží. Ceny jsou uvedeny s DPH.
   2. doplňkové náklady na vrácení použitého nebo poškozeného zboží (kompletace neúplného zboží, výměna nebo doplnění dílů pro styk s potravinami, případně oprava poškození (s vyjímkou opravy vad, které by byly záručními vadami) a vystavení dokumentace budou účtovány podle ceníku, platného v době vrácení zboží.
  3. Zboží, které bylo použito a je určeno pro styk s potravinami, není možné z hygienických důvodů vrátit.
  4. U zboží, jehož některé součásti jsou určeny pro styk s potravinami, se kupní cena sníží o cenu částí, přicházejících do styku s potravinami, protože tyto díly zboží nejsou z hygienických důvodů opakovaně použitelné a o náklady na vrácení zboží podle čl. 2. Tyto díly zboží jsou majetkem spotřebitele.
  5. Peníze za zboží budou k vyzvednutí v pokladně dodavatele v jeho sídle. Pokud bude u zásilky číslo bankovního účtu, zašleme peníze převodem. Použité díly, které byly součástí vráceného zboží, budou k vyzvednutí v sídle dodavatele.
  6. Vracíte-li zboží za více než 5 000 Kč včetně DPH, zásilku laskavě pojistěte na její skutečnou cenu. Za poškození nepojištěných zásilek je max. náhrada 5 000,– Kč.
  7. Pokud si vyzvednete zásilku na poště o více než 5 pracovních dní později ode dne, kdy jsme Vám ji odeslali, a vrátíte ji na konci lhůty pro vrácení, doložte laskavě den převzetí zboží dokladem o dni převzetí zásilky.
 7. náklady na komunikační prostředky

  Žádné náklady na použití komunikačních prostředků dodavatele se neúčtují.
 8. platnost

  Doba platnosti nabídky nebo ceny je do vydání nové nabídky nebo ceníku. Pro objednávku platí ceny, platné v den objednání zboží. Akční ceny zboží platí do ukončení akce nebo do doprodání zboží.

IV. Informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy:

Objednávku lze zrušit před odesláním zboží bezplatně telefonem, faxem nebo e-mailem u dodavatele. Uplatní-li spotřebitel právo na zrušení kupní smlouvy podle čl. III. f), musí tak učinit písemně při vrácení zboží.